کارخانه سازه فضایی آسمان گستر

مشاوره، طراحی، تولید و اجرای سازه فضایی

سازه فضایی

دانشکده شیرین عسل

پروژه سازه فضایی دانشکده شیرین عسل یکی از پروژه های سازه فضایی کارخانه آسمان گستر است...

بیشتر »
سازه فضاکار

هتل کنگان بوشهر

پروژه سازه فضایی ( سازه فضاکار ) مترو تبریز یکی از پروژه های سازه فضایی کارخانه آسمان گستر است که در ...

بیشتر »

سازه فضاکار

ایستگاه راه آهن زاهدان

پروژه سازه فضایی ایستگاه راه آهن زاهدان یکی از پروژه های سازه فضایی کارخانه آسمان گستر است...

بیشتر »
سازه فضایی

پزشکان اردبیل

پروژه سازه فضایی پزشکان اردبیل یکی از پروژه های سازه فضایی کارخانه آسمان گستر است...

بیشتر »

سازه فضاکار

فرودگاه حجاج کرمانشاه

پروژه سازه فضایی فرودگاه حجاج کرمانشاه یکی از پروژه های سازه فضایی کارخانه آسمان گستر است...

بیشتر »
سازه فضایی

فناوری خودرو

پروژه سازه فضایی فناوری خودرو یکی از پروژه های سازه فضایی کارخانه آسمان گستر است...

بیشتر »

سازه فضاکار

مزار شهدای جلفا

پروژه سازه فضایی ( سازه فضاکار ) مترو تبریز یکی از پروژه های سازه فضایی کارخانه آسمان گستر است که در شهر ...

بیشتر »
سازه فضایی

مترو تبریز

پروژه سازه فضایی (سازه فضاکار ) مترو تبریز یکی از پروژه های سازه فضایی کارخانه آسمان گستر است که در ...

بیشتر »