کارخانه سازه فضایی آسمان گستر

مشاوره، طراحی، تولید و اجرای سازه فضایی

سازه فضایی

فرهنگ سرای باسمنج

پروژه سازه فضایی فرهنگ سرای باسمنج یکی از پروژه های سازه فضایی کارخانه آسمان گستر است...

بیشتر »
سازه فضاکار

مسجد جامع مراغه

پروژه سازه فضایی مسجد جامع مراغه یکی از پروژه های سازه فضایی کارخانه آسمان گستر است که در ...

بیشتر »

سازه فضایی

مجتمع تجاری سراب

پروژه سازه فضایی مجتمع تجاری سراب یکی از پروژه های سازه فضایی کارخانه آسمان گستر است...

بیشتر »
سازه فضاکار

کابل صائب

پروژه سازه فضایی کابل صائب یکی از پروژه های سازه فضایی کارخانه آسمان گستر است که در ...

بیشتر »

سازه فضایی

لاله پارک تبریز

پروژه سازه فضایی لاله پارک تبریز یکی از پروژه های سازه فضایی کارخانه آسمان گستر است...

بیشتر »
سازه فضاکار

بیمارستان میلاد ارومیه

پروژه سازه فضایی بیمارستان میلاد ارومیه یکی از پروژه های سازه فضایی کارخانه آسمان گستر است که در ...

بیشتر »

سازه فضایی

استانداری تبریز

پروژه سازه فضایی استانداری تبریز یکی از پروژه های سازه فضایی کارخانه آسمان گستر است...

بیشتر »