Sunday December 21, 2014
ثبت نام
ژئوسنتتیک ژئوگرید ضوابط طراحی خاک مسلح با ژئوگرید
 
ضوابط طراحی خاک مسلح با ژئوگرید
چاپ
فرستادن به ایمیل

همانطور که اشاره گردید کاربرد ژئوگریدها در ساخت انواع سازه هاي خاك مسلح مانند دیوارهاي حائل، کوله هاي پل، اساس و زیراساس جاده ها، پایداري شیبها و موارد مشابهمی باشد. در نمودار زیر تأثیر استفاده از ژئوگرید در کاهش ضخامت خاکریز نشان داده شده است . همانگونه که مشخص است به عنوان مثال استفاده از ژئوگرید Secugrid® در ایجاد خاکریز بر روي بستري با CBR=4 ورسیدن به CBR=5،حدود 20 سانتیمتر کاهش ضخامت و صرفه جویی در هزینه ،و زمان اجراي پروژه ها، به ویژه در محل هایی که فاصله منبع قرضه زیاد می باشد در پی خواهد داشت.

همانطور که اشاره گردید کاربرد ژئوگریدها در ساخت انواع سازه هاي خاك مسلح مانند دیوارهاي حائل، کوله هاي پل، اساس و زیراساس جاده ها، پایداري شیبها و موارد مشابهمی باشد. در نمودار زیر تأثیر استفاده از ژئوگرید در کاهش ضخامت خاکریز نشان داده شده است . همانگونه که مشخص است به عنوان مثال استفاده از ژئوگرید Secugrid® در ایجاد خاکریز بر روي بستري با CBR=4 ورسیدن به CBR=5،حدود 20 سانتیمتر کاهش ضخامت و صرفه جویی در هزینه ،و زمان اجراي پروژه ها، به ویژه در محل هایی که فاصله منبع قرضه زیاد می باشد در پی خواهد داشت.مهمترین عامل در طراحی سازه هاي خاك مسلح و انتخاب ژئوگرید، در نظر گرفتن مقاومت درازمدت  (LTDS)ژئوگرید می باشد.لازم به ذکر است که مقاومتی که بر روي نام ژئوگرید ذکر گردیده مقاومت کوتاه مدت یا اسمی آن است. (STS) باشد.

معادله زیر رابطه بین مقاومت درازمدت و کوتاه مدت ژئوگرید را نشان می دهد:

LTDS = STS / (A1 × A2 × A3 × A4 × γB)

LTDS :مقاومت درازمدت (پس از 120 سال)

STS : مقاومت کوتاه مدت (اسمی )

A1 :ضریب خزش

A2 :ضریب خسارات ناشی از حمل و اجرا

A3: ضریب اتصالات و همپوشانی ها

:A4 ضریب اثرات محیطی

:γB ضریب اطمینان

سازه هاي خاك مسلح باید بتوانند حداقل 100 سال پایدار بمانند، به همین منظور در طراحی سازه هاي خاك مسلح، عددي که به عنوان مقاومت ژئوگرید تعیین می گردد مقاومت درازمدت ژئوگرید می باشد. سپس براي تعیین نوع ژئوگرید مورد نیاز،مقاومت درازمدت را در ضرایب A1 تا A4 ضرب نموده تا مقاومت اسمی به دست آید. این همان عددي است که بر روي ژئوگریدها به عنوان مقاومت آنها درج شده است.

مقادیر دقیق ضرایب A1 تا A4 براي هر ژئوگرید متفاوت است.به عنوان مثال مقدار A1 درحالت باراستاتیکی برای ژئوگریدهاي پلی پروپیلنی (PP) عددی بیشتر از  و براي ژئوگریدهاي پلی استري (PES) عددی بیشتر از 5/2 می باشد.

براي تعیین نوع ژئوگرید مورد نیاز باید ضرایب فوق به طور دقیق تعیین گردند. این ضرایب باید در جداول داده هاي فنی ژئوگریدهاي تولیدي هر شرکت موجود بوده و به متقاضیان ارائه گردند. همچنین براي اطمینان از مقادیر ضرایب ارائه شده توسط تولیدکنندگان مختلف می توان به مراجع معتبر رجوع کرد. معتبرترین مرجع موجود در این زمینه مؤسسه   BBA انگلستان(BRITISH BOARD OF AGREMENT)  می باشد. این مؤسسه مستقل با بیش از 40 سال سابقه، مسؤولیت تست و تأیید مشخصات فنی و کارایی مواد و محصولات مورد استفاده در مهندسی راه و ساختمان بویژه محصولات جدید را در سراسر دنیا بر عهده دارد ضرایب A1 تا A4  مربوط به محصولات مختلف و انواع ژئوگریدهاي مختلف، ازطریق وب سایت رسمی این موسسه به آدرس  www.bbacerts.co.uk قابل مشاهده می باشد.

در جدول زیر ضرایب فوق براي چند نوع مختلف ژئوگرید به عنوان نمونه ذکر شده است.


همانگونه که مشاده می گردد عدد نهایی حاصلضرب A1 تا A4 مربوط به نسل سوم، Secugrid®از انواع دیگر ژئوگرید کمتر می باشد.  این امر باعث می گردد تا با مقاومت درازمدت یکسان، ژئوگرید Secugrid® با مقاومت اسمی کمتر مورد نیاز و مناسب باشد که این امر باعث کاهش هزینه مصرف ژئوگرید ودرنتیجه کاهش هزینه کل پروژه می گردد.


صرفه جویی در خاکریز بااستفاده از secugrid شرکت نائو آلمان

 

S5 Register

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.

Color Variations

light

dark