منوی دسته بندی

سازه های فضاکار را تنها می توان از یک سمت مهاربندی کرد اما خرپا باید از دو سمت مهاربندی شود.

تفاوت سازه فضاکار با خرپا

سازه های فضاکار را تنها می توان از یک سمت مهاربندی کرد اما خرپا باید از دو سمت مهاربندی شود. در پروژه های عمرانی و ساختمان سازی، اولین و مهم…