• Pertian
  • English
  • Arabic
تبریز-کوی استانداری-20متری سپهر-پلاک10-کارخانه سازه فضایی آسمان گستر

اجزای سازه فضاکار

لوله: (PIPE)

عضو ديگر سازه ها كه جهت تحمل نيروهاي(محوري كششي ، فشاري) بكار مي رود لوله ها مي باشند كه دو انتهاي آن بريده شده و سر آن بوسيله قطعه مخروطي كه اتصال آن را با ساير قطعات امكان پذير مي سازد، جوش مي شود و از لوله های صنعتی فولادی ST37 براساس نتیجه محاسبات مشخص می شوند. لوله هايي كه در خرپاي سازه فضاكار استفاده ميشود ۶ متري ميباشد كه براي جلوگيري از هدر رفتن مصالح درقطعات ۲و ۳ متري برش داده ميشود. براي همين براي اعضاي هم وند هاي سازه هاي فضاكار اعضاي با طول ومقاطع يكسان و در طول ۲ يا ۳ متر پيشنهادمی شود. پوشش نهايي هموندها از دو لايه رنگ اپوكسي يا يك لايه رنگ پودر كوره اي به شيوه الكترواستاتيك مي باشد. توصيه می شود تمامي لوله ها يا هم وند هاي يك سازه فضاكار تا حد امكان با طول مساوي انتخاب شود و تنها نقطه تمايز آنها در نواحي پر تنش، افزايش ضخامت دروني فولاد لوله باشد. چنانچه براي يك شبكه تخت دولايه از لوله هاي به اندازه ۲ متر استفاده شود ارتفاع شبكه برابر ۱/۲ متر خواهد بود كه بيشتر نمونه هاي اجرايي مخصوصا براي سالن هاي صنعتي به اين تيپ ميباشد.

لوله هاي مستعمل بيشترمانند جدول زیر با قطر۵/۱-۲ -۵/۲-۳-۴-۵-۶ اينچي مي باشند.


اندازه لوله: ميليمتر/ اينچ Weight
pipe size : (inch) /(mm) Kgf/m
۱٫۵” - ۴۸×۲٫۷ ۳٫۵۴
۲” - ۶۰×۳٫۰ ۴٫۷۵
۲٫۵” - ۷۵×۳٫ ۶٫۳۴
۳” - ۸۹×۳٫۰ ۷٫۵
۴” - ۱۱۴×۴٫۵ ۱۲٫۱۶
۵” - ۱۴۰×۴٫۵ ۱۵٫۱
۶” - ۱۶۵×۵٫۰ ۱۷٫۸۲


مخروطي

جهت ملاحظات هندسي در محل اتصال المان به گوي از قطعه مخروطي شكل فولادي كه به لوله جوش مي شوداستفاده مي گردد .اين قطعه داراي دو نوع كششي و فشاري مي باشد .مهمترين نقش آن جلوگيري از تراكم لوله هاي در نزديكي گوي ميباشد.


پيچ

يك اتصال جدا شدني بوده و جهت انتقال نيرو از آن كمك گرفته مي شود .در شبكه فضايي درحالت كششي عمل مي كند و نيروي كششي از گل پيچ به نشيمنگاه مخروطي انتقال پيدا مي كند.پيچ هاي اين سيستم داراي كلاس سختي بالا(۸٫۸و۱۰٫۹) که براساس محاسبات مي باشند.

در استانداردDIN براي پيچ ها دو نوع كلاس بندي نموده است:

پیچ کلاس ۸٫۸:که ۸اولی به معنای Fu=8Ton\cm2و۸ دومی به معنای
پیچ کلاس۱۰٫۹:که ۱۰اولی به معنای Fu=10Ton\cm2و۹ دومی به معنای
طول رزوه موجود در بولت ها بستگي به قطر بولت ها دارد كه براي پيچ كلاس ۸٫۸ مقدار رزوه ۰٫۹ برابر قطرپيچ و براي پيچ كلاس ۱۰٫۹ مقدار طول رزوه ۱٫۱ برابر قطر پيچ،براي محل هايي كه مقدار كشش بيشتري داريم مجبور به استفاده از پيچ با مقاومت بالا ۱۰٫۹ خواهيم بود كه طول رزوه مناسبي دارد. بولت هاي رايج از نوع هاي خاص M12-M20-M24-M27-M32-M 64 ميباشد كه به طور اختصاصي براي سازه هاي فضاكار همراه با تعبيه پين هاي كنترل كننده با طول هاي متفاوت ساخته ميشود كه طول بولت ها بستگي به نيروهاي كششي طرح دارد.

اگرلوله یا هم وند در فشار باشد: نيرو از عضو مخروطي و از آن به وسيله اسليو و از طريق سطح صاف به گوي منتقل ميگردد.

اگرلوله یا هم وند در كشش باشند: پيچ ها و طول رزوه شده درون گوي بيشترين تاثير را در انتقال نيرودارند.


اسليو( غلاف)

مهره اي مي باشد كه در فشار عمل مي كند و جهت محكم نمودن پيچ ها در داخل گوي نيز استفاده ميشود.اسليوها به دو شكل شياردار و سوراخ دار توليد مي شوند كه توسط پين به پيچ متصل مي گردند .جهت محكم كردن واطمينان از ورود كافي بولت درون رزوه از اسليو يا غلاف استفاده ميكنيم كه طول آن بستگي به نيروي موجود در اتصال و طول بولت دارد.پين روي اسليو(غلاف ( براي كنترل ميزان فرورفتگي پيچ درون گوي تعبيه گرديده است. غلاف ها در دو نوع فرچ كاري يا نوع استفاده ا دستگاه تراشكاري اتوماتيك CNC توليد ميشود.


گوي

عبارت است از يك كره فولادي تو پر كه به منظور ايجاد پايداري و ارتباط بين اعضاي سه بعدي بكار مي رود.گويهاخود و اعضا مربوطه شان را در يك موقعيت ثابت نگه مي دارند و باعث ايجاد تعادل بين نيروهاي اعضا مي شوند.گويها همچنين داراي سوراخهاي رزوه دار شعاعي نيز مي باشند كه عضوهاي سازه توسط انتهاي مخروطي خود تحت زواياي مشخصي بر روي اين سوراخها كه داراي سطح ماشينكاري شده مي باشند، مي نشينند و پيچ مي شوند . گوي ها مي تواند از جنس آلومينيوم يا فولاد باشد.اما اگر فولادي باشد بايد براي تغيير شكل هاي موجود كنترل گردد كه دراين صورت اتصالات بزرگتري خواهيم داشت.آلومينيوم علاوه بر اينكه وزن و مدول الاستيسيته يك سوم فولاد دارد ، مقاومت كششي بالاتري نيز دارد. در طراحي اتصالات مهمترين نكته بررسي هندسه گوي و عدم تداخل طول رزوه پيچ هاي درون گوي ميباشد.معمولا طول قطر گوي ها را دست بالا انتخاب ميكنيم تا تعداد تيپ هاي موجود كاهش يابد وطراحی گوی ها براساس بیشترین نیروی عضو متصل شده به آن طراحی می گردد. گوي متداول این شرکت از جنس آلياژ فولادي سيكا CK45 با مقاومت Fu،Fy کمی بیش از ST52 می باشدکه از جنس آلياژ فولاد فرج شده كوبين كاري شده سيكا CK45 ميباشد.مهمترين نکته سيكاCK45 اينست كه چنانچه نياز به جوش روي آن باشد،جوش پذيري خوبي ندارد و بايد با پيش گرمايش امكان جوش روي گوي را فراهم نمود.گوي استاندارد با زواياي مابين پيچ برابر ۴۵ درجه ميباشد. ضخامت هاي معمول گوي ها از ۶۰ ميليمتر شروع ميشود تا ۳۰ سانتيمتر،قطر معمول خارجي گوي ها استاندارد این شرکت در اندازه هاي ۱۵۰-۱۳۰-۱۱۰-۹۰-۷۵-۶۰ میلیمتری می باشد آنچه در طراحي اتصالات بخصوص طراحي گوي ها حائز اهميت است بررسي عدم تداخل بولت هاي درون آن بررسي شود كه اين مورد مي تواند با نرم افزار هاي جانبي يا بصورت دستي كنترل گردد. همچنين اگر در محل اتصال پيچ ها از داخل بسته و محكم شوند اتصال انعطاف پذيري بيشتري خواهد داشت.