• Pertian
  • English
  • Arabic
تبریز-کوی استانداری-20متری سپهر-پلاک10-کارخانه سازه فضایی آسمان گستر

امروزه فرم های آزاد توجه اکثریت طراحان را به خود جلب نموده است, به طوري که کاربرد فرم هاي آزاد در طراحی سازهها افزایش یافته است. امروزه براي طراحان محدودیتی وجود ندارد که فقط از فرم های هندسی متداول در طراحیهاي خود استفاده کنند. فرم شناسی, آزادي گستردهاي به طراحان براي درك نسل جدیدي از فرمها میدهد. این نسل جدید فرمها, امروزه فرم های آزاد نامیده میشوند. فرم های آزاد به سطوح با انحناي مضاعف اطلاق میشوند که مستقل از گروه فرمهاي محدود شده از نظر هندسی و یا فرمهاي محدود شده از نظر مکانیکی میباشند. در این مقاله, رفتار سازههاي فضاکار فرم آزاد دو گنبدي با استفاده از نرمافزار اجزاي محدود مورد بررسی قرار میگیرد. جهت صحتسنجی مدلسازي, نتایج مدل اجزاي محدود با نتایج نمونه آزمایشگاهی مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج تحلیلهاي پایداري غیر خطی هندسی و غیر خطی مصالح مدلها, نشان میدهند که در ارتباط با تأثیر اعمال مد ناکاملی اولیه به مدلها, مدهاي کمانشی را میتوان به دو گروه مدهاي حساس و مدهاي غیر حساس طبقهبندي نمود. به طور کلی مدهاي پایین تحلیل کمانشی, تأثیر کمی در کاهش بار حدي سازههاي فضاکافرم های آزاد دو گنبدي دارند. همچنین جهت اعمال ناکاملی اولیه هندسی در فرم های آزاد دو گنبدي, میتوان از روش مد ناکاملی انطباقپذیر تعمیم یافته, به عنوان یک روش مناسب استفاده نمود. در این مقاله, تأثیر برخی پارامترهاي هندسی در رفتار پایداري فرم های آزاد دو گنبدي نیز مورد بررسی قرار گرفته است.