کارخانه سازه فضایی آسمان گستر

مشاوره، طراحی، تولید و اجرای سازه فضایی

سازه فضایی چند لایهدر حالت های کلی متداول، سیستم های تشکیل دهنده سازه فضایی ، دو یا سه لایه میباشند که در آنها لایه های فوقانی، تحتانی و میانی توسط اعضای جان به یکدیگر متصل میگردند. در این حالت به طور معمول ویژگی های واحدهای بنیادین بر مشخصه های سازه مانند سختی، مقاومت، شکل پذیری و سایر ویژگی های آن تاثیر عمده خواهند داشت.

در مورد شبکه های تخت دولایه در پوشانه های ساختمان ها، امکانات پیش روی طراح سازه فضایی با توجه به وضعیت و موقعیت و نوع پایه ها در اغلب موارد متنوع خواهد بود. گاه از شبکه های عمدتا هم سیستم با جا به جایی در پلان به عنوان شبکه های فوقانی و نوع پایه ها در اغلب موارد متنوع خواهد بود. گاه ازسازه فضایی عمدتا با جابجایی در پلان به عنوان شبکه های فوقانی و تحتانی بهره گیری میشود و گاه شبکه های فوقانی و تحتانی در الگویی کاملا متفاوت طراحی میشوند. به نحوی که با اتصال آنها با اعضای جان متصل کننده شبکه های مذبور، واحد های منظم و تکرار شونده ایجاد میگردند.


سازه فضایی چند لایه