کارخانه سازه فضایی آسمان گستر

مشاوره، طراحی، تولید و اجرای سازه فضاییدانشکده شیرین عسل

دانشکده شیرین عسل

پروژه سازه فضایی ( سازه فضاکار ) دانشکده شیرین عسل یکی از پروژه های سازه فضایی کارخانه آسمان گ . . .

بیشتر »
سازه فضایی-سازه فضاکار بوشهر

سازه فضایی-سازه فضاکار بوشهر

پروژه سازه فضایی ( سازه فضاکار ) هتل کنگان بوشهر یکی از پروژه های سازه فضایی کارخانه آسمان گ . . .

بیشتر »

ایستگاه راه آهن زاهدان

ایستگاه راه آهن زاهدان

پروژه سازه فضایی ( سازه فضاکار ) راه آهن زاهدان یکی از پروژه های سازه فضایی کارخانه آسمان گس . . .

بیشتر »
پزشکان اردبیل

پزشکان اردبیل

پروژه سازه فضایی ( سازه فضاکار ) پزشکان اردبیل یکی از پروژه های سازه فضایی کارخانه آسمان گست . . .

بیشتر »

فرودگاه حجاج کرمانشاه

فرودگاه حجاج کرمانشاه

پروژه سازه فضایی ( سازه فضاکار ) فرودگاه حجاج کرمانشاه یکی از پروژه های سازه فضایی کارخانه آ . . .

بیشتر »
فناوری خودرو

فناوری خودرو

پروژه سازه فضایی ( سازه فضاکار ) فناوری خودرو تبریز یکی از پروژه های سازه فضایی کارخانه آسما . . .

بیشتر »

مزار شهدای جلفا

مزار شهدای جلفا

پروژه سازه فضایی ( سازه فضاکار ) مزار شهدای جلفا یکی از پروژه های سازه فضایی کارخانه آسمان گستر است که طراحی ت . . .

بیشتر »
مترو تبریز

مترو تبریز

پروژه سازه فضایی ( سازه فضاکار ) مترو تبریز یکی از پروژه های سازه فضایی کارخانه آسمان گستر است که در شهر تبریز ط . . .

بیشتر »


فرهنگ سرای باسمنج

فرهنگ سرای باسمنج

پروژه سازه فضایی ( سازه فضاکار ) فرهنگ سرای باسمنج یکی از پروژه های سازه فضایی کارخانه آسمان گستر است که در شهر . . .

بیشتر »
مسجد جامع مراغه

مسجد جامع مراغه

پروژه سازه فضایی ( سازه فضاکار ) مسجد مراغه یکی از پروژه های سازه فضایی کارخانه آسمان گستر است که طراحی تولید و . . .

بیشتر »

مجتمع تجاری سراب

مجتمع تجاری سراب

پروژه سازه فضایی ( سازه فضاکار ) مجتمع تجاری سراب یکی از پروژه های سازه فضایی کارخانه آسمان گستر است که طراحی تو . . .

بیشتر »
کابل صائب

کابل صائب

پروژه سازه فضایی ( سازه فضاکار ) کابل صائب یکی از پروژه های سازه فضایی کارخانه آسمان گستر است که طراحی تولید و ا . . .

بیشتر »

لاله پارک تبریز

لاله پارک تبریز

پروژه سازه فضایی ( سازه فضاکار ) لاله پارک تبریز یکی از پروژه های سازه فضایی کارخانه آسمان گستر است که در شهر تب . . .

بیشتر »
بیمارستان میلاد ارومیه

بیمارستان میلاد ارومیه

پروژه سازه فضایی ( سازه فضاکار ) بیمارستان میلاد یکی از پروژه های سازه فضایی کارخانه آسمان گستر است که طراحی تول . . .

بیشتر »

استانداری تبریز

استانداری تبریز

پروژه سازه فضایی ( سازه فضاکار ) استانداری تبریز یکی از پروژه های سازه فضایی کارخانه آسمان گستر است که در شهر تب . . .

بیشتر »