منوی دسته بندی

سازه فضاکار

سازه فضاکار به مجموعه ای از لوله هایی که بوسیله گوی ها و پیچ ها به هم وصل شده اند و سقف های سازه فضایی را تشکیل میدهد را گویند.