منوی دسته بندی

سازه فضایی

به مجموعه ای از لوله های به هم وصل شده توسط گوی سازه فضایی که به شکل هندسی سقف های سازه فضاکار را تشکیل میدهند را گویند